ಅಂದಿನಿಂದ ಜಗತ್ತು ಬೆಳೆಯಲು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ 1995

ಘನ ವುಡ್ ರೂಲೆಟ್ ಯಂತ್ರ

ಈಗ ವಿಚಾರಿಸಿ