យើងជួយការកើនឡើងចាប់តាំងពីពិភពលោក 1995

រ៉ូឡែម៉ាស៊ីន

សំណួរឥឡូវ