យើងជួយការកើនឡើងចាប់តាំងពីពិភពលោក 1995

ម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិរ៉ូឡែត

សំណួរឥឡូវ