យើងជួយការកើនឡើងចាប់តាំងពីពិភពលោក 1995

ម៉ាស៊ីនឈើរឹងរ៉ូឡែត

សំណួរឥឡូវ